HOME COOK BRAM

Privacy verklaring

 

 

Home Cook Bram | Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Home Cook Bram verwerkt, hoe Home Cook Bram deze verwerkt en voor welke doeleinden Home Cook Bram deze verwerkt.

 

Contactgegevens Home Cook Bram
Home Cook Bram Het Rode Hert 44

3824 CG, Amersfoort

 

KVK-nr:  85218340

Btw-id: NL004065548B93

 

Tel: +31 6 390 255 78

E-mail: bramvanos2001@gmail.com

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Home Cook Bram verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch en / of door het invullen van contactformulier op onze website
 • gegevens over uw activiteiten op onze website
 • internetbrowser en apparaattype
 • bankrekeningnummer

 

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens 
Home Cook Bram verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw vraag, opmerking, offerte aanvraag en / of betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Homce Cook Bram verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming

Home Cook Bram neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 
Home Cook Bram bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

 • (Vraag of Aanvraag) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 1 jaar
 • (Offerte) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 1 jaar
 • (Opdracht / Project) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 5 jaar na voltooiing 
 • (Crediteuren / Debiteuren) persoonsgegevens > bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Home Cook Bram verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Home Cook Bram  blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Home Cook Bram gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Home Cook Bram gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en geoptimaliseerd wordt, en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen worden onthouden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Tracking cookies (third-party cookies) worden op deze website niet gebruikt. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics
Google Analytics is een Tool waarmee wij o.a. onze websitebezoeken en bezochte pagina’s in kaart kunnen brengen. Dit om de website te verbeteren voor onze bezoekers. Onze Google Analytics instellingen staan zo ingesteld zodat wij alleen anonieme data verzamelen. Deze anonieme data worden maximaal 14 maanden bewaard, er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en ook hebben wij data-delen met Google uitgezet. Dit om uw privacy als gebruiker te waarborgen.


Social Media
Op onze website zijn buttons opgenomen met een link naar onze Linkedin-pagina en Pinterest-pagina. Er zijn geen buttons opgenomen om webpagina’s direct en met één klik te kunnen promoten of delen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Home Cook Bram en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar bramvanos2001@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Home Cook Bram  wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens 
Home Cook Bram neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via Home Cook Bram.